Wykonanie projektu oraz wymiana gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego wzdłuż FKS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Wykonanie projektu oraz wymianę gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego wzdłuż FKS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A.  
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: IREX-GAZ SP. Z O.O. Z CHORZOWA.
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.06.2017R.
 
Przedmiotem zadania jest wymiana gazociągu średniego ciśnienia DN 250 (P=0,9 bar)
o długości 186 m na gazociąg z rur polietylenowych (PE).
Z nowoprojektowanego gazociągu należy wykonać przyłącze, z którego przy pomocy układu redukcji ciśnienia na 0,03 bar zostanie zasilony podgrzewacz rozruchowy FKS. 
Zakres prac powinien obejmować:
1.Wykonanie projektu budowlanego oraz zatwierdzenie go w UDT,
2.Wykonanie nowego gazociągu,
3.Wykonanie układu redukcji ciśnienia w zakresie 0,03 – 0,9 bar w celu umożliwienia zasilania podgrzewacza rozruchowego FKS,
4.Uzyskanie zezwolenia na eksploatację urządzenia wydanego przez UDT,
5.Wyłączenie z eksploatacji gazociągu DN250 i DN 400,
6.Włączenie do eksploatacji nowego gazociągu,
7.Demontaż oraz przewiezienie na składowisko złomu części napowietrznej gazociągów DN 250 i DN 400.
Prace należy wykonać zgodnie  obowiązującymi przepisami UDT i zasadami bezpieczeństwa.
Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpiecza Wykonawca.
Teren prac po zakończeniu należy uporządkować, złom przetransportować na składowisko złomu.
Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.
Termin realizacji: czerwiec 2017 – podczas postoju głównego.
W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A. w  celu dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z powyższym zakresem i lokalizacją prac. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan: Marcin Nowak 
tel.  512 403 452.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać : 
1.Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne pozycje z zakresu prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i termin gwarancji.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6.Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wykonanie projektu oraz wymiana gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego wzdłuż FKS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 28.04. 2017 r. godz. 12.00.
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.
 
 
 
 
Polski
Dział: