Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
Czyszczenia przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową na wydziale Spiekalni.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD USŁUGOWY "CACUMEN" SP. Z O.O.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
•wszystkie odpady należy przetransportować w miejsce wskazane przez HCM S.A.
Termin realizacji prac : 10.06.2017r. ÷ 12.06.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
2.Warunki i termin płatności.
3.Warunki i termin gwarancji.
4.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5.Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Czesław Furmanek tel. 32 / 2 888 444 wew. 793, kom. 512403420.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 17 maja  2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: