Wykonanie nawierzchni betonowej placu składowania materiałów

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie nawierzchni betonowej placu składowania materiałów. 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : EUROKURIER USŁUGI TRANSPORTOWE Z TARNOWSKICH GÓR
 
Termin realizacji prac: sierpień 2017r.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Oferent.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
3.Termin realizacji prac.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i termin gwarancji.
6.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą: 
Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431, 
Pan Dominik Helisz tel. (32) 2 888 444 wew. 530, tel kom. 510 105 415.
Wizja lokalną można przeprowadzić w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie nawierzchni betonowej placu składowania materiałów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 24 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: