Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROGOMAX SP. Z O.O. Z TARNOWSKICH GÓR
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.08.2017R.
Termin realizacji prac: sierpień/wrzesień 2017 rok.  
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Wykaz sprzętu.
7.Referencje.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan: 
- ze strony działu PD : TOMASZ MACHURA tel. (32) 288 84 44 wew. 592, kom. 512 403 466.
- ze strony działu PRI (inspektor nadzoru) : MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 31 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: