Plac betonowy od strony zachodniej Magazynu Surowców

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Placu betonowego od strony zachodniej Magazynu Surowców.
Zakres prac (wraz z mapką) przedstawia Załącznik nr 1.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : WOD-PRZEM SP. Z O.O. Z TORUNIA.
Planowany termin realizacji prac : miesiąc wrzesień/październik 2017r.  
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
3. Czas realizacji prac.
4. Harmonogram prac.
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512403431.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Plac betonowy od strony zachodniej Magazynu Surowców” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 8 września 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
- zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: