Opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.
Projekt należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i winien być zatwierdzony  przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, ppoż. i bhp.
W projekcie należy uwzględnić konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie.
Aktualna dokumentacja techniczna budynku dostępna jest u Zamawiającego.
Podstawowe parametry budynku:
- 4 kondygnacje,
- wymiary główne - długość 33,9m,  szerokość 12,9m, wysokość 13,5m
Zakres prac powinien obejmować:
1. Inwentaryzację obecnych pomieszczeń i znajdującej się w nich infrastruktury technicznej na potrzeby opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z przebudową pomieszczeń,  ciągów komunikacyjnych i remontem instalacji wewnętrznych,
2. Wykonanie oceny technicznej pomieszczeń poddawanych remontowi i modernizacji,
3. Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, pożarowych i bhp (w 5 egz. + 1CD),
4. Opracowanie (w 4 egz. + 1CD) projektów wykonawczych w branżach obejmujących zakresy:
a) architektoniczno – budowlany,
b) instalacji CO,
c) instalacji wodno kanalizacyjnej,
d) instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
e) instalacji elektrycznej,
f) instalacji teleinformatycznej (w tym sieć informatyczna ogólna i przemysłowa),
g) instalacji odgromowej,
h) instalacji alarmowej.
5. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 2 egz. + 1CD).
 
W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A. w  celu dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz otrzymania innych niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu.  
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie: 
MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512403431
DOMINIK HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510105415
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon. – pt. w godz. 8.00 – 12.00 w dniach 11.09.2017 – 20.09.2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :
a) propozycję koncepcji układu funkcjonalnego,
b) cenę i czas wykonania projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem ofertowym),
c) termin płatności.
 
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 września 2017 r. godz. 12.00.
 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się:
- z miejscem lokalizacji planowanego remontu i modernizacji,
- z dokumentacją techniczną, która znajduje się w Dziale Remontów i Inwestycji
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: