Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych - Fabryka Kwasu Siarkowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Dobór, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych - Fabryka Kwasu Siarkowego.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.10.2017r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : INTROL SP. Z O.O. SP.K. Z KATOWIC.Wytyczne techniczne:
- pomiar w jednostkach koncentracji  %
- zakresy pomiarowe   72 - 80 % , 92 - 98,5 %, 95 - 99,5 %
- dokładność pomiaru do 1% zakresu
- automatyczny dobór kalibracji do odpowiedniego zakresu pomiarowego,
- temperatura mierzonego medium zależna od procesu oraz miejsca zabudowy od 25°C do 95°C
- wyjście prądowe 4 - 20 mA,- zasilanie 240 V AC
- możliwość rekalibracji układu pod wskazania użytkownika,

Przewidywany termin realizacji: przełom 2017 / 2018
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania prac wraz z harmonogramem.
3.Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.Dokumentację techniczną producenta urządzenia pomiarowego w języku polskim.
5.Pełną instrukcję techniczną układu pomiarowego.
6.Warunki i forma płatności.
7.Warunki i czas trwania gwarancji.
8.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z technologią proces.
9.Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
10.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe wraz z szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji.
11.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Adrian Dybała tel. (32) 288 84 44 wew. 792
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta_ PRI_Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych Fabryka Kwasu Siarkowego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 9 wrzesień 2017 r. godz. 12.00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Polski
Dział: