Postój technologiczny w miesiącu listopadzie 2017 roku na wydziale PSK

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu robót  - Załącznik nr 1.KŁADANIA

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT W ZAŁĄCZNIKU NR 2.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.10.2017R.


Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu listopadzie - 4 dni kalendarzowe.
Planowany termin postoju: 20.11.2017r. ÷ 24.11.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :
-    Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
-    Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
-    Zbigniew Kołaczek tel. wew. 798, tel. kom. 512 403 423,
-    Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu zabezpieczy HCM S.A. – Zamawiający
Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Oferta winna zawierać:
1.    Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę jednostkową poszczególnych pozycji zadań remontowych oraz podanie przewidywanego czasu remontu.
2.     Cenę za wymianę: 1T konstrukcji, 1mb spawu oraz 1mb lutu.
3.    W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
4.    Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
5.    Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
6.    Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się                         z warunkami pracy.
7.    Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
8.    Warunki gwarancji.
9.    Warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój technologiczny w miesiącu listopadzie 2017 roku na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 18.10. 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-    swobodnego wyboru oferty,
-    negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-    odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-    zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Dział: