Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wjazdu na teren HCM S.A.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wjazdu na teren HCM. 
Zakres prac - Załącznik nr 1 - można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
 
Przewidywany termin realizacji : - dokumentacji do 20.11.2017 r. 
                                 - prac  do  30.12.2017 r.
 
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach  27- 31.10.2017 r.po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela Pan :
-    Dominik Helisz tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 510 105 415.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem  kosztów realizacji poszczególnych etapów prac (dokumentacja, urządzenia-materiał, montaż)
2.Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3.Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.Warunki i forma płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 
Dopuszcza się złożenie oferty na wykonanie tylko dokumentacji projektowej wraz z wyceną kosztorysową zaprojektowanych materiałów i urządzeń.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wjazdu na teren HCM „  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 3.11.2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
- odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania jak i w trakcie trwania prac,
- zawarcia umowy na niepełny zakres robót.
 
Dział: