Dostawa i zabudowa odbijaków pneumatycznych FKL FINDEVA na układzie rozdziału gazu wlotu do ES

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę i zabudowę odbijaków pneumatycznych FKL FINDEVA na układzie rozdziału gazu wlotu do Elektrofiltra Suchego, zgodnie z zakresem prac – Załącznik nr 1.
Termin realizacji prac: listopad-grudzień 2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. 
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pn. do pt w godz. 8.00 do 12.00.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac (Załącznik nr 1). 
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Rohrbach tel. 32/2 888 444 wew. 490, kom. 512 403 421
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostawa i zabudowa odbijaków pneumatycznych FKL FINDEVA” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 06 listopada 2017 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: