Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb.
Termin realizacji : do dnia 30.11.2018r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy.
2. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. płyty suwnej.
3. Czas realizacji czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy oraz 1 szt. płyty suwnej.
4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
5. Warunki i termin płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Jakub Hajda tel.32 / 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 10 listopada 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: