Komunikat o wykupie akcji

Polski

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. informuje, iż zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 marca 2013 roku pomiędzy Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., ZGH „Bolesław” S.A. oraz stroną społeczną Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,

Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. rozpoczęły proces wykupu akcji imiennych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Wykup akcji przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. będzie realizowany sukcesywnie w ustalonych transzach, przy ustalonej cenie nabycia jednej akcji w kwocie 10,00 zł (dziesięć złotych).

Wykup pierwszej transzy akcji nastąpi w IV kwartale 2013 roku. W ramach tej transzy zostanie wykupiona część akcji będąca obecnie w posiadaniu emerytów i pracowników HCM S.A.

Kryteria pierwszeństwa wykupu akcji w ramach pierwszej transzy zostaną określone przez Zarząd Spółki w porozumieniu ze stroną społeczną HCM S.A.i podane do publicznej wiadomości po zakończeniu naboru wniosków od akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą swoich akcji.

Pracownicy HCM zainteresowani sprzedażą swoich akcji zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do wykupu akcji w ramach pierwszej transzy w roku 2013 przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. prosi akcjonariuszy będących emerytami i pracownikami HCM, którzy są zainteresowani sprzedażą akcji na rzecz ZGH i jeszcze nie złożyli wniosku, o złożenie w terminie do 30.09.2013 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim w pokoju nr 101, wniosku o wyrażenie zgody przez Zarząd HCM S.A. na zbycie akcji HCM S.A. na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wniosek do pobrania [doc]

Dział: