Wykup pierwszej transzy akcji

Polski

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. informuje, iż zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4 października 2013 roku pomiędzy Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz związkami zawodowymi działającymi w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. zostały ustalone kryteria wykupu akcji imiennych HCM S.A. przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie.

Wykup pierwszej transzy akcji będzie realizowany w IV kwartale 2013 r. za pośrednictwem firmy TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w 31-545 Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, która na czas wykupu akcji pracowniczych HCM S.A. otworzy swoją placówkę na terenie HCM S.A. Terminy wykupu oraz szczegółowe informacje odnośnie wykupu akcji za pośrednictwem TRIGON Dom Maklerski S.A. zostaną podane w odrębnym komunikacie, który zostanie umieszczony na stronie internetowej HCM S.A.

Osoby zakwalifikowane do wykupu akcji imiennych HCM S.A. w ramach pierwszej transzy zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie drogą pocztową na wskazane we wnioskach adresy przez TRIGON Dom Maklerski S.A.

Kryteria wykupu akcji imiennych HCM S.A. w ramach pierwszej transzy:

  1. Wykupem zostaną objęte po połowie akcje będące w posiadaniu następujących grup akcjonariuszy:
  • obecnie zatrudnionych pracowników HCM S.A.
  • byłych pracowników HCM S.A. tj. emerytów i rencistów,
    którzy do 30 września 2013 r. złożyli w siedzibie HCM S.A. wniosek o wyrażenie przez Zarząd HCM S.A. zgody na sprzedaż akcji pracowniczych Spółki na rzecz Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A.
  1. Do wykupu zostały zakwalifikowane osoby najstarsze wiekiem w ww. obydwu grupach akcjonariuszy.

Fakt umieszczenia lub nie umieszczenia wskazanych osób na liście uprawnionych do zawarcia umów wykupu akcji w ramach pierwszej transzy nie podlega reklamacji.

Tags: 
Dział: