Informacja w sprawie odkupu akcji pracowniczych spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Polski

W związku z przystąpieniem do wykupu akcji pracowniczych spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Trigon”) pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:

  1. Spółka Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. korzystając z możliwości przewidzianych przepisami prawa zamierza odkupić akcje spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. od zainteresowanych zbyciem akcjonariuszy o ile akcje są wolne od jakichkolwiek wad, praw i obciążeń na rzecz osób trzecich,

  2. Do wykupu w pierwszej transzy zostały zakwalifikowane osoby najstarsze wiekiem spośród emerytów i aktualnych pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., które złożyły wniosek o zgodę Zarządu spółki na sprzedaż akcji na rzecz Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A.

  3. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. oferują Państwu cenę w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję spełniającą warunki wskazane powyżej;

  4. W przypadku zainteresowania powyższą ofertą zapraszamy Państwa do złożenia zlecenia sprzedaży akcji w dniach 13 - 14 listopada 2013 r. w siedzibie Spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 (42-610 Miasteczko Śląskie), w pokoju nr 119 w budynku biurowca, w godzinach od 10:00 do 17:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy składaniu zlecenia sprzedaży akcji:

  1. wszystkie posiadane przez Państwa dokumenty akcji (odcinek zbiorowy akcji)

  2. ważny dowód osobisty lub paszport,

  3. dokument bankowy zawierający Państwa pełny (26-ścio cyfrowy) numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata.

DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W przypadku, gdy osobista obecność Państwa nie jest możliwa, dokumenty związane ze sprzedażą akcji mogą zostać podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika. Formularz (wzór) pełnomocnictwa będzie dostępny w siedzibie spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz na naszej stronie internetowej http://www.trigon.pl/miasteczko. Wymagane jest notarialne poświadczenie Państwa podpisu na pełnomocnictwie. Ponadto pełnomocnik powinien posiadać: swój dowód osobisty, kserokopię Państwa dowodu osobistego oraz pozostałe dokumenty wymienione powyżej.

Wzór pełnomocnictwa

SPADKOBIERCY

Spadkobiercy, celem sprzedaży akcji, powinni stawić się wszyscy razem lub udzielić stosownych pełnomocnictw. Wymagane dokumenty to prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym akcjonariuszu oraz pozostałe dokumenty wymienione powyżej.

WSPÓŁWŁAŚCICIELE AKCJI

Współwłaściciele akcji powinni stawić się wszyscy razem lub udzielić stosownych pełnomocnictw.

MAŁOLETNI

W imieniu małoletniego wszystkie dokumenty podpisuje jego przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska). W celu sprzedaży akcji o wartości równej lub większej niż kwota 2.000,00 zł niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia sądu rodzinnego na sprzedaż akcji.

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości możliwy jest również kontakt z pracownikami Trigon Domu Maklerskiego za pośrednictwem infolinii - numer telefonu: +48 12 62 92 420 (w godz. 10-16).

Dział: