Remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu i konserwacji armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy MELBUD I z Tarnowskiech Gór.
Remont armatury polega na wyczyszczeniu i doprowadzeniu do pełnej sprawności zaworów odcinających, klap zwrotnych i koszy ssawnych. 
 
I.Remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej
1.Pompownia wody chłodniczej nr 1.
a)kosze ssawne DN 200 4szt. 
b)klapy zwrotne DN 200 4szt.
2.Pompownia wody chłodniczej nr 2 
a)kosze ssawne DN 300 4szt. 
b)kosze ssawne DN 400 3szt. 
c)kosz ssawny DN 200 1szt. 
d)zasuwy klinowe DN 300 4szt. 
e)zasuwy klinowe DN 350 3szt. 
 
II.Remont i konserwacja armatury odcinającej na instalacji wody obiegowej
1.Dwucelkowa chłodnia wentylatorowa 
a)zawory membranowe DN 200        4szt.
b)zasuwy nożowe DN 200 4szt. 
2.Zbiornik czterokomorowy
a)zasuwy nożowe DN 150 6szt.
b)zawory zwrotne DN 150 3szt.
c)zasuwa nożowa DN 200 1szt. 
3.Kolektor PS
a)zasuwa klinowa DN 300 1szt. 
b)zasuwa klinowa DN 150 2szt. 
c)zasuwa klinowa DN 125 1szt. 
d)zasuwa klinowa DN 80 1szt. 
 
4.Pompownia wody obiegowej
a)zasuwa klinowa DN 300 1szt. 
b)zasuwa klinowa DN 200 7szt. 
c)kosze ssawne DN 200 5szt. 
d)zasuwa klinowa DN 150 1szt. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Maksymalny termin wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym wynosi 6 dni kalendarzowych licząc od chwili przekazania frontu robót. O kolejności wykonywanych prac decyduje Zamawiający.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed postojem.  
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem robót, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką  pracy w HCM S.A. 
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają :
Remigiusz WIDERA tel. (032) 288 84 44 wew. 658 tel. kom. 512403454 
oraz Tomasz KAŁMUK  tel. wew. 958 tel. kom. 512403472.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej ustala się w dniach 24.02.2014r. ÷ 28.02.2014r. w godzinach 8.00 ÷ 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem prac ze strony HCM S.A.
Materiały tj. (uszczelki, śruby, części zamienne), sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny dla kalkulacji indywidualnej. 
2.Potwierdzenie podanego przez HCM S.A. czasu wykonania zadania.
3.Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się
z warunkami pracy.
4.Warunki płatności.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na wybrany zakres prac.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 7 marzec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A. www.hcm.com.pl w zakładce PRZETARGI
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót.
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: