Remont urządzeń zasypowych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont urządzeń zasypowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA z Miasteczka Śląskiego. 
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Termin realizacji prac: do 25 kwietnia 2014 r.
Przed przystąpieniem do konkursu Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej ustala się w dniach 24.02.2014r. ÷ 28.02.2014r.w godzinach 8.00 ÷ 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem prac ze strony HCM S.A.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Zbigniew Kołaczek tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont urządzeń zasypowych” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  5 marca 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: