"Remont główny PS w miesiącu maju 2014 roku na wydziale PSP”

Undefined
PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.03.2014R.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu głównego PS wg załączonego zakresu robót  (załącznik nr 1).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSP. 
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają:
- Gł. Inż. ds. Energo Mechanicznych mgr inż. Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 
512 403 441,
- Kierownik Wydziału Mechanicznego Zdzisław Śliwa tel. 698, tel. kom. 512 403 422.
Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział PSP.
Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
Oferta winna zawierać:
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.
2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
3. Czas realizacji prac.
4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.   
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Warunki gwarancji.
7. Warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – remont główny PS w miesiącu maju 2014 roku na wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 14 marzec 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A. www.hcm.com.pl w zakładce PRZETARGI
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
- odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót.
 
Dział: