Wykonanie części elektryczno automatycznej zadania „Zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM S.A.”

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie części elektryczno automatycznej zadania „Zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM S.A.”
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CONTROL-SERVICE z Krakowa.
Zakres prac obejmuje :
1. Prefabrykacja, dostawa , montaż, okablowanie  szaf zasilających i sterowniczych. 
2. Modernizacja istniejących pól zasilających. 
3. Wykonanie wykopów pod infrastrukturę elektryczną. 
4. Wyłożenie kabli zasilających, sterowniczych i sieciowych.
5. Wykonanie układu wizualizacji w oparciu o panele operatorskie OMRON 2 szt.
6. Wykonanie oprogramowania PLC OMRON  2 szt.
7. Wykonanie oprogramowania modułów GPRS.
8. Wykonanie okablowania urządzeń wykonawczych i AKPiA.
9. Wykonanie instalacji oświetleniowej. 
10. Rozruch instalacji. 
Termin realizacji prac : do dnia 12.05.2014r.
Dokumentacja projektowa do wglądu w HCM S.A. w wydziale PM.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Materiał i sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :
Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym wraz z kosztorysem.
2. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
3. Warunki płatności.
4. Warunki gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Referencje.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie części elektryczno automatycznej zadania „Zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM S.A.” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pok. nr 101) w terminie do dnia 14.03.2014 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: