Czyszczenie hydrodynamiczne instalacji wysokiego ciśnienia wody obiegowej PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Czyszczenie hydrodynamiczne  instalacji wysokiego ciśnienia wody obiegowej PS
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy EWELKAN z Trzebini.
 
Zakres prac:
1. Czyszczenie instalacji stalowej napowietrznej o średnicach:
a. DN 400 mm i długości 3 m
b. DN 300 mm i długości 125 m (rury spawane)
c. DN 300 mm i długości 197 m (rury stalowe - połączenia kołnierzowe)
d. DN 200 mm i długości 10 m 
e. DN 150 mm i długości 112 m 
f.  DN 100 mm i długości 12 m 
g. DN 50 mm i długości 5 m
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Informacje ogólne:
1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
3. Termin wykonania robót: roczny postój PS maj 2014 rok. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 6 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
4. Firma przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie tych robót. Wykonawca zapewni ciągła pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac – wycena dla całego zakresu.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Wykaz sprzętu.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – czyszczenie hydrodynamiczne instalacji wysokiego ciśnienia wody obiegowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: