Czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych chłodni czterocelkowej WUG (4*96szt). Usunięcie zalegających odpadów z wnętrza chłodni.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
1. Czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych chłodni czterocelkowej WUG (4*96szt)
2. Usunięcie zalegających odpadów z wnętrza chłodni.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy FANS z Katowic.
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Informacje ogólne:
1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
3. Termin wykonania robót: roczny postój PS maj 2014 rok. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 3 dni kalendarzowe od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
4. Niezbędne materiały do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac – wycena dla całego zakresu.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych na chłodni czterocelkowej WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: