Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku PM

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku PM .
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HPR z Dąbrowy Górniczej.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Zygfryd Sapa tel. 32 / 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484.  
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 19.03.2014r. w godz. 11.00 – 12.00; 20.03.2014r. w godz. 11.00 – 12.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku PM” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 

 

Dział: