Wymiana urządzenia wyładowczego podgrzewacza koksu nr 1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie: 
 
Wymiany urządzenia wyładowczego podgrzewacza koksu nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo - Usługowy Bronisław Bielak z Gliwic.
 
Zakres prac stanowi wymianę elementów o łącznej masie 985 kg.
Pełna dokumentacja do wglądu u Zamawiającego.
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac.
2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
3. Czas i termin realizacji całości prac.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Warunki i termin płatności.
6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Wiesław CICHOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Dział PRI – wymiana urządzenia wyładowczego podgrzewacza koksu nr 1” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pok. nr 101) w terminie do dnia 26 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/przetargi 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: