Prace serwisowe aparatury łączeniowej i zabezpieczeń rozdzielni 110 kV

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Prac serwisowych aparatury łączeniowej i zabezpieczeń rozdzielni 110 kV.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. z Zabrza. 
Zakres prac obejmuje:
Rozdzielnia 110 kV w układzie H3 wnętrzowa.
1. Sprawdzenie zabezpieczeń w polach linii 110kV.
   a)  Linia 110 kV SOWICE - CYNK MIASTECZKO,
       - zabezpieczenie odległościowe RTx-35c w pełnym zakresie,
       - zabezpieczenie od niejednoczesności załączenia poszczególnych faz,
   b) Linia 110 kV MIASTECZKO - CYNK MIASTECZKO
      - zabezpieczenie odległościowe RTx-35c w pełnym zakresie,
      - zabezpieczenie porównawczo – fazowe,
      - zabezpieczenie od niejednoczesności załączenia poszczególnych faz.
2. Sprawdzenie zabezpieczeń w polach napięciowych 110kV.
    a) zabezpieczenia przed zanikiem napięcia w jednej z faz
3. Sprawdzenie zabezpieczeń transformatorów 110/6 kV 16MVA (TR2 i TR4).
   - zabezpieczenie gazowo - podmuchowe dwustopniowe kadzi,
   - zabezpieczenie gazowo - podmuchowe przełącznika zaczepów,
   - zabezpieczenie termometryczne,
   - zabezpieczenia różnicowe typu RRTT-7,
   - zabezpieczenie nadprądowo - zwłoczne RIT-30 - po str. 110 kV,
   - zabezpieczenie nadprądowo - zwłoczne RIT-30 - po str. 6 kV,
   - zabezpieczenie nadprądowo - zwłoczne RIT-113 - po str. 6 kV ( od przeciążeń).
4. Przegląd wyłączników 110 kV 4VMM-110p (przegląd pełny  z wymianą oleju)( 3szt).
5. Przegląd odłączników 110 kV (szybkich) z napędem elektrycznym (2 szt.).
6. Przegląd odłączników 110 kV  z napędem pneumatycznym (8 szt.).
7. Przegląd i pomiary odgromników 110 kV (6 szt.).
8. Przegląd i pomiary odgromników 60 kV (2 szt.).
9. Czyszczenie izolatorów rozdzielnii 110 kV.
Z przeprowadzonych prac i pomiarów potencjalny wykonawca sporządzi protokoły z orzeczeniem na podstawie obowiązujących przepisów o zdolności urządzeń do dalszej eksploatacji.
TERMIN WYKONANIA PRAC:
Prace należy wykonać w czasie postoju technologicznego w dn. 15,16.05.2014 r. (planowane wyłączenie linii 110 kV SOWICE - CYNK MIASTECZKO ) i w dn. 19,20.05.2014 r. (planowane wyłączenie linii 110 kV MIASTECZKO - CYNK MIASTECZKO  i poprzeczki)
W czasie wykonywanych prac będzie obowiązywać gotowość ruchowa maks. 2 – 3 godzin.
Potencjalny wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenia do uruchomienia.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Potwierdzenie terminu realizacji prac zgodnie z naszym zapytaniem.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Bronisław Jaworek  tel. 32 / 288 84 44 wew. 334.  
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze  w godz. 8.00 – 12.00.
Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prace serwisowe aparatury łączeniowej i zabezpieczeń rozdzielni 110 kV” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Undefined
Dział: