Przegląd i konserwacja izotopowych sygnalizatorów poziomu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Przegląd i konserwacja izotopowych sygnalizatorów poziomu.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy INTROL S.A. z Katowic.
 
Zakres:
1.Konserwacja i przegląd 2 szt. izotopowych układów przekaźnikowych zabudowanych na zbiornikach technologicznych.
2.Pomiar szczelności źródeł promieniotwórczych.
Szacunkowy okres obowiązywania umowy: 2 lata
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z układem.
W przetargu mogą brać udział firmy, które spełniają n/w warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) posiadają zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
Częstotliwość konserwacji i badań aparatury oraz źródeł promieniotwórczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Atomistyki , jednak nie rzadziej niż:
a) konserwacja i przegląd aparatury  - minimum  4 razy w roku,
b) badanie szczelności źródeł promieniotwórczych – 1 raz na rok
Proponowany wykaz prac i pomiarów realizowanych podczas przeglądu konserwacyjnego izotopowego urządzenia przekaźnikowego:
1.Kontrola stanu technicznego urządzenia izotopowego:
- ocena prawidłowości pracy w procesie technologicznym,
- ocena stanu powłok ochronnych i stanu oznakowań aparatury,
- ustalenie i uzgodnienie zakresu prac do wykonania.
2.Konserwacja odbiornika – przekaźnika radioizotopowego:
- usunięcie zanieczyszczeń zewnętrznych aparatury,
- sprawdzenie i poprawienie stanu zadławień kabli,
- pomiar mocy dawki promieniowania na przekaźniku,
- sprawdzenie i korekta geometrii układu izotopowego,
3.Konserwacja nadajnika – pojemnika roboczego z źródłem:
- usunięcie zanieczyszczeń zewnętrznych aparatury,
- sprawdzenie manipulatora pozycji i zamknięcia pojemnika,
- uzupełnienie uszczelek oraz oznakowań ostrzegawczych,
- kontrolny wymaz skażenia i obmiary dozymetryczne źródła,
4.Kontrola działania izotopowego urządzenia pomiarowego:
- symulacja zadziałania detektora źródłem kontrolnym,
- obserwacja działania układu na tablicy synoptycznej,
- w przypadku wadliwej pracy układu lokalizacja usterki, 
5.Pomiary radiologiczne i odnowienie tablic ostrzegawczych.
6.Obserwacja działania urządzeń w procesie technologicznym, sprawdzenie poprawności działania urządzenia izotopowego.
7.Likwidacja stanowiska pracy i przekazanie urządzeń do ruchu, sporządzenie  protokołu z przeglądu  serwisowego urządzenia.
 
Uwagi:
1.Materiały: pędzle, farby, rozpuszczalnik, kalkomanie symboli i oznaczeń należy wliczyć w cenę.  
2.Części zamienne: uszczelki pojemnika i sondy, bezpieczniki do przekaźników należy wliczyć w cenę.
3.Odnawianie powłok ochronnych 1 raz na 3 lata.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt jednorazowej konserwacji oraz pomiaru szczelności aparatury i źródeł promieniotwórczych. 
2.Harmonogram i częstotliwość konserwacji oraz pomiarów szczelności.
3.Pełny wykaz prac i pomiarów realizowanych podczas przeglądu konserwacyjnego (zgodny z wytycznymi Państwowej Agencji Atomistyki).
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Przegląd i konserwacja izotopowych sygnalizatorów poziomu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko    Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 marca 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: