Zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM w oparciu o projekt wykonawczy - Układ zasilania zbiornika rezerwy wody oraz projekt wykonawczy - Stacja hydroforowa

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM w oparciu o projekt wykonawczy - Układ zasilania zbiornika rezerwy wody oraz projekt wykonawczy - Stacja hydroforowa
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
 
1. Wykonanie instalacji DN 150 zasilającej zbiornik rezerwy wody (dwukomorowy).
Zakres robót: 
- wykonanie wykopu pod nową instalację DN 150,
- wybudowanie 2 szt. studzienek DN 1200,
- wykonanie komory 2,5*1,3m,
- ułożenie instalacji DN 150 zgodnie z projektem,
- dokonanie wpięcia do istniejącej instalacji DN 250,
- przeprowadzenie prób szczelności,
- wykonanie dezynfekcji nowej instalacji wodnych,
- zabezpieczenie instalacji DN 150 antykorozyjnie,
- zasypanie wykopów wykonanych pod instalację DN 150,
- przywrócenie uszkodzonych nawierzchni dróg do stanu pierwotnego.
2. Budowę stacji hydroforowej wraz z chloratorem zgodnie z dokumentacją.
Zakres robót:
- zabudowa urządzeń wchodzących w skład stacji hydroforowej na pompowni wody obiegowej zgodnie z projektem
3. Wykonanie instalacji zasilającej stację hydroforową, wykonanie instalacji zasilającej siec wody pitnej HCM z stacji hydroforowej oraz połączenie do kanalizacji zakładowej instalacji przelewowej i instalacji spustowej ze zbiorników retencyjnych.
Zakres robót:
- wykonanie wykopów pod instalacje podziemne,
- wykonanie wpięcia nowych instalacji do istniejących instalacji,
- wykonanie instalacji zasilających stację hydroforową oraz instalacji zasilającą sieć wody pitnej HCM,
- wykonanie instalacji przelewowej oraz spustowej ze zbiorników retencyjnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji zakładowej,
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- wykonanie dezynfekcji nowej instalacji wodnych,
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanych instalacji zgodnie z projektem, 
- zasypanie wykopów oraz przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.  
Czas realizacji zadania: do 9 maja 2014 r. 
Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji dostępnej do wglądu w postaci elektronicznej w HCM S.A.
UWAGA:
Wykaz urządzeń i armatury  dostarczonej przez Inwestora będzie udostępniony  podczas wizji lokalnej. Pozostałe materiały nie ujęte w wykazie  oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca robót.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Piotr WACŁAWEK  tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - PRI – zmiana sposobu zasilania w wodę pitną HCM” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31.03.2014r.  godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: