Wykonanie projektu zbiornika wieżowego wody technologicznej w kształcie kuli o pojemności 600-700 m3

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie projektu zbiornika wieżowego wody technologicznej w kształcie kuli o pojemności 600-700 m3 
 
Zbiornik powinien zapewnić minimalne ciśnienie 0 .32MPa.
Zakres projektu :
1. Część budowlana – fundamenty.
2. Część konstrukcyjna – zbiornik, konstrukcja nośna.
3. Cześć instalacyjna - instalacje doprowadzające i odprowadzające medium do istniejącej infrastruktury.
4. Część elektryczno-automatyczna. 
5. Kosztorys inwestorski.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celu zapoznania się z miejscem i pełnym zakresem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania projektu.
2. Czas wykonania projektu.
3. Warunki i termin płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu zbiornika wieżowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 kwietnia 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: