Czyszczenie techniką wysokich ciśnień urządzeń wydziału PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
1. Czyszczenie techniką wysokich ciśnień chłodnic płaszczowo-rurowych Io
- ilość chłodnic 4 szt.
- ilość rurek w chłodnicy 379 szt.
- długość 1 rurki 3,77m,
- wysokość zabudowy chłodnic 15m,
- materiał rurek: Pb Lurgi ( 99,985% Pb z 0,005%Cu),
- max ciśnienie do 800 bar
2. Czyszczenie techniką wysokich ciśnień chłodnic płaszczowo - rurowych IIo
- ilość chłodnic 12 szt.
- ilość rurek w chłodnicy 379 szt.
- długość 1 rurki 3,02m,
- wysokość zabudowy:     21m 
- materiał rurek: Pb Lurgi ( 99,985% Pb z 0,005%Cu),
- max ciśnienie do 800 bar
3. Czyszczenie techniką wysokich ciśnień skrubera węzła płuczącego. 
4. Czyszczenie techniką wysokich ciśnień instalacji wody obiegowej z osadnika Dorre’a do urządzeń Rozdrabialni i Spiekalni.
5. Czyszczenie techniką wysokich ciśnień:
- zsypni, 
- przesypu pod łamaczem,
- łamacza palczastego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Buchen Industrial Services Polska Sp. z o.o. z Gliwic.
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Planowany termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy z wyprzedzeniem.  
Informacje ogólne:
1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
3. Firma przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie tych robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.
4. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Indywidualną wycenę prac dla każdej pozycji oddzielnie która po przyjęciu oferty, 
będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego. 
Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny (praca sprzętu + obsługa) dla kalkulacji indywidualnej.
2.Czas realizacji dla każdej pozycji oddzielnie.
3.Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac czyszczeniowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.    
4.Warunki płatności.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
– dla zakresu w pkt. 1,2,3 Pan Tomasz Rohrbach tel. (32) 288 84 44 wew. 490, kom. 512 403 421,
– dla zakresu w pkt. 4 Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 924,
– dla zakresu w pkt. 5 Pan Czesław Furmanek tel. (32) 288 84 44 wew. 793, kom. 512 403 420.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – czyszczenie techniką wysokich ciśnień urządzeń wydziału PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 9 kwiecień 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: