Remont poręczy ochronnych na hali produkcyjnej ORO.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu poręczy ochronnych na hali produkcyjnej ORO. Poziom 4,2 m., strona płd., długość poręczy 22,5 mb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo - Usługowy Bronisław Bielak z Gliwic.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału ORO. 
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela:
- Ryszard Kuśmierski tel. wew. 542, tel. kom. 512 403 431,
Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział ORO.
Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
 
Oferta winna zawierać:
1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej (KR, BR), która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów    wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia    ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu. 
2. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny    ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
3. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody    na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
4. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego    harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
5. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się                         z warunkami pracy oraz    zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.   
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
7. Warunki gwarancji.
8. Warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – remont poręczy ochronnych na hali produkcyjnej ORC. Poziom 4,2 m., strona płd., długość poręczy 22,5 mb., w miesiącu maju 2014 roku na wydziale ORO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 kwietnia 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A. www.hcm.com.pl w zakładce PRZETARGI.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-  swobodnego wyboru oferty,
-  negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-  odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu    jak i w trakcie trwania prac,
-  zawarcia umowy na niepełny zakres robót.
 
Polski
Dział: