Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Zakres prac obejmuje roboty w zakresie:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji urządzeń grzewczych,
- instalacji wod-kan,
- robót ogólno budowlanych.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Zygfryd Sapa tel. 32 / 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484.  
Przedmiary w wersji elektronicznej do pobrania w Dziale Remontów i Inwestycji.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 12 maja 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: