Wyposażenie 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Wyposażenia 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony
Zakres prac obejmuje:
1. Wyposażenie 2 pól rozdzielni 230/400V AC w odpływy liniowe z zastosowaniem aparatury :
• wyłącznik SENTRON 3VL400 w wersji wysuwnej z elektronicznym wyzwalaczem ETU-10,
• miernik parametrów sieci N-10,
• odpowiednie oszynowanie z przyłączem kabla 4x150mm2,
• przekładniki prądowe 300/5 A/A.
2. Przystosowanie drzwi czołowych pola do zabudowanej aparatury.
Termin realizacji prac :  czerwiec/lipiec 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Bronisław Jaworek tel. 32 / 288 84 44 wew. 334, tel. kom. 512403457.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wyposażenie 2 pól rozdzielni 230/400V AC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 5 czerwca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: