Remont bramy pomieszczenia magazynowego w budynku Magazynu Wyrobów Gotowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu bramy pomieszczenia magazynowego  w budynku Magazynu Wyrobów Gotowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Orientacyjny zakres prac obejmuje : 
- wymianę szyny prowadzącej,
- remont rolek prowadzących w ilości 2szt.,
- remont dwóch skrzydeł bramy,
- piaskowanie i malowanie skrzydeł bramy.
Termin realizacji prac : natychmiast.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania remontu.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki gwarancji.
4.Warunki płatności.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Mieczysław Dumieński tel. 32/ 288 84 44 wew. 465.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont bramy pomieszczenia magazynowego w budynku Magazynu Wyrobów Gotowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 maj 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: