Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 28 budynkach (około 446 podłączeń) na terenie HCM S.A.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 28 budynkach (około 446 podłączeń) na terenie HCM S.A., zgodnie z załączonym zestawieniem – Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZAKŁAD KOMINIARSKI FRANCISZEK DWUCET z Radzionkowa.
Termin realizacji prac : miesiąc czerwiec / lipiec 2014 rok. 
Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania usługi.
2. Czas wykonania usługi.
3. Warunki i termin płatności.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Zbigniew Jędruch tel. 32 / 288 84 44 wew. 911, tel. kom. 512403394.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – kontrola stanu technicznego przewodów kominowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 6 czerwiec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: