Optymalizacja sieci odciągowej wentylacji mechanicznej WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna oferuje do wykonania  przeprowadzenie obliczeń sieci odciągowej wentylacji mechanicznej dla jej części nadciśnieniowej dł.ok. 300 m, na odcinku od trójnika   FKS/OIG do  komina WUG. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BIURO INŻYNIERSKIE "BUD-PROJEKT" Z CHORZOWA.
Obliczenia potrzebne nam są do przeprowadzenia modernizacji sieci obejmującej  wymianę :
–kolektora (lub budowę dwóch niezależnych „nitek”),
–wkładu rurowego (lub budowę dwóch niezależnych przewodów) zamocowanych w kominie żelbetowym WUG.
Informujemy, że w chwili obecnej na odcinku odciągowej wentylacji mechanicznej pracuje jeden kolektor zbiorczy o średnicy Ø1600 mm dł. ok. 300m składający się z trójnika i kolan szt. 5 szt.,  którym przesyłane są gazy  przemiennie (w cyklu co ok. 1,5miesiąca):
–z fabryki kwasu (praca na surowcach siarczkowych),
–ze stacji odsiarczania gazu (praca na surowcach tlenkowych).
Kolektor zbiorczy przesyła gazy do przewodu kominowego średnicy Ø1800 mm, którym dalej wydalane są do atmosfery  na  poziomie  +120 m.
Króćce pomiarowe znajdujące się w odległości ok. 15 m przed wlotem do komina pozwoliły na  określenie podstawowych parametrów przepływu:
1.  Praca instalacji na surowcach siarczkowych (FKS) :
–przepływ  80 000 – 90 000 Nm3/h,
–ciśnienie dynamiczne 125 – 135 Pa,
–temperatura gazu 50 - 70oC
–SO¬2 600 -800 mg/Nm3 w tym  SO3  i mgły H2SO4  20 -22 mg/Nm3 (w przeliczeniu na SO3)
–gaz suchy
 
2.  Praca instalacji na surowcach tlenkowych (IOG) :
–przepływ 80 000 – 100 000 Nm3/h,
–ciśnienie dynamiczne 96 – 125 Pa,
–temperatura gazu 30 -  40oC
–pył całkowity do 5 mg/m3
–SO¬2 do 600 mg/Nm3
–gaz wilgotny 100% nasycenia w danej temperaturze
Zakres oferty winien obejmować przeprowadzenie analizy  technicznej istniejącego odcinka instalacji odciągowej wraz z niezbędnymi obliczeniami  aerodynamicznymi,  pozwalającymi na wybór i przyjęcie do realizacji optymalnego rozwiązania technicznego. 
Proponujemy przeprowadzenie takiej analizy w trzech wariantach:
Wariant  I    -  pozostawienie kolektora odciągowego w aktualnej postaci (rura stalowa Ø1600 mm) i wymiana  przewodu  kominowego ( aktualnie rura stalowa Ø1800 mm).
Wariant II    -  wymiana kolektora odciągowego i przewodu kominowego na nowy w wykonaniu odpornym na warunki określone w punktach 1 i 2 występujące równocześnie.
Wariant III   -  zastąpienie istniejącego kolektora odciągowego i przewodu kominowego dwoma  indywidualnymi „nitkami” w wykonaniu odpornym na warunki pracy panujące dla:   pkt 1 -    na surowcach siarczkowych (ujęcie z FKS),
pkt 2 -    na surowcach  tlenkowych (ujęcie z IOG).
Na podstawie dokonanej analizy, oczekujemy również na przedstawienie Waszych wniosków i  propozycji zoptymalizowania pracy na wspomnianym wyżej odcinku instalacji odciągowej. 
UWAGA:      - W razie konieczności, dla poszczególnych wariantów należy uwzględnić    
              zastosowanie dodatkowego wentylatora przedmuchu w wykonaniu  
              kwasoodpornym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać :
1.Koszt wykonania analizy i obliczeń.
2.Czas realizacji.
3.Warunki płatności.
4.Potwierdzenia posiadania przez projektanta uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – optymalizacja sieci odciągowej wentylacji mechanicznej WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 czerwca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Mirosław Bichalski tel. (032) 288 84 44 wew. 850 kom. 512 403 438,
Pan Ryszard  Kuśmierski   tel. (032) 288 84 44 wew. 542 kom.  512 403 431.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru Oferenta,
-prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem,
-odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: