Wykonanie projektu nowej instalacji mieszania materiałów tlenkowych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Spółka Akcyjna zaprasza zainteresowane firmy do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie projektu budowy instalacji do mieszania materiałów tlenkowych. 
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.07.2014R.
Projekt ten winien zawierać profesjonalne rozwiązanie w oparciu o częściowo posiadane przez inwestora urządzenia i elementy. Usytuowanie instalacji musi być dostosowane do potrzeb inwestora tj. od strony zachodniej istniejącej hali. Szkicowe propozycje rozwiązania zamieszczono na załączonych rysunkach (rys. nr 1, 2, 3).
Projekt powinien uwzględniać dwa zasobniki dostosowane do załadunku przy pomocy ładowarki kołowej (adaptacja istniejących zbiorników). Materiały ze zbiorników wraz   z materiałami z dodatkowo zabudowanej stacją do rozładunku big bagów winny zostać podawane na taśmę zbiorczą i przez stację mieszania i nawilżania (możliwość wykorzystania istniejącego mieszadła dwuwałowego) gromadzone w istniejącej hali. W projekcie należy również uwzględnić wykonanie dodatkowego pomieszczenia dla pracowników czuwających nad przebiegiem procesu (kabina sterownicza) jak również budowę czterech zasieków do składowania materiałów używanych do wykonania mieszanek. 
Zaprojektowana instalacja do rozładunku worków typu „Big Bag” musi zapewnić rozładunek i odbiór materiału z minimum 80 worków na zmianę. Wewnątrz istniejącej hali (w części północno-zachodniej – rys. nr 2) należy umiejscowić kompleksowe urządzenie do strzępienia worków typy „Big Bag” wraz z jego usytuowaniem i zabudową.
Dodatkowo w uzgodnieniu z inwestorem na drodze wyjazdowej z terenu zabudowy instalacji mieszania należy zaprojektować (uwzględnić w dokumentacji) zabudowę profesjonalnej myjni kół i podwozia samochodów oraz sprzętu uczestniczącego w pracy instalacji tj. dowożących materiały do mieszalnika.
Cała instalacja musi zapewnić przerób :
• Materiałów szlamowych o wilgotności ˃ 30%, ilości 2 000 ÷ 2 500 Mg/miesiąc,
• Materiałów tlenkowych o wilgotności ˂ 10%
- własnych w ilości 2 000 Mg/miesiąc,
- zewnętrznych w ilości 500 ÷ 2 800 Mg/miesiąc;
• Pyłów stalowniczych (granulat) o wilgotności 9 ÷ 10% w ilości 1 500 ÷ 2 200 Mg/miesiąc.
Łączna ilość przerabianego materiału 4 000 ÷ 9 500 Mg/miesiąc.
W przypadku zainteresowania z Państwa strony złożeniem stosownej oferty prosimy o przyjazd do Huty celem zapoznania się z terenem przyszłej inwestycji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
1. Robert Lepka tel. 32 2 888 444 w 510 lub kom.  512 403 450.
2. Andrzej Uliszak tel. 32 2 888 444 w 560 lub kom.  663 789 847.
Zakres projektu w szczególności musi uwzględniać:
1. Przeniesienie i adaptację istniejących zbiorników dla potrzeb linii mieszania;
2. Zaprojektowanie stacji do rozładunku worków typu „Big Bag” oraz strzępienia worków;
3. Przeniesienie i adaptacja istniejącego układu mieszania (układ mieszadła dwuwałowego);
4. Układ odpylania uwzględniający odzyskanie odpylanego materiału;
5. Układ zasilania, sterowania i regulacji pracy instalacji;
6. Pomieszczenie sterownicze;
7. Przygotowanie placu pod zabudowę instalacji oraz zasieków do składowania materiałów;
8. Budowę drogi dojazdowej wzdłuż  hali wraz z niezbędną infrastrukturą (odwodnienie placów i drogi);
9. Zabudowę profesjonalnej myjni kół i podwozia samochodów oraz sprzęty uczestniczącego w pracy instalacji;
10.Zabezpieczenie terenu pracy instalacji oraz zasieków przed wpływami czynników atmosferycznych.
Ofertę która winna zawierać:
1. Koszt wykonania projektu;
2. Czas wykonania projektu;
3. Warunki i termin płatności;
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem projektu.
5. Wstępna szacunkowa wycena kosztów realizacji zadania.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – PRI - wykonanie projektu nowej instalacji mieszania materiałów tlenkowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”  S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30.06.2014 r godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru Oferenta,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Dział: