Zabudowa nowych wrót remontowych na prasie Larox

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Zabudowy nowych wrót remontowych na prasie Larox.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Zakres prac obejmuje :
1. Wykonanie rysunku warsztatowego bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 3,3m x 2,7m na podstawie wytycznych „BIPROMET” – Katowice, nr rys. 34-42-003.
2. Wykonanie warsztatowe i montaż bramy dwuskrzydłowej otwieranej na zewnątrz na poziomie 9,5m.
Termin realizacji : do dnia 31.07.2014 rok.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Ryszard Kuśmierski tel. 32 / 288 84 44 wew. 927, tel. kom. 512403431.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 12.06.2014r. i 16.06.2014r. w godz. 8.00 i 11.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zabudowa nowych wrót remontowych na prasie Larox” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 czerwiec 2014 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: