Dostawa oraz wymiana izolatorów 110 kV przepustowych stacyjnych

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Dostawę i wymianę izolatorów 110 kV przepustowych stacyjnych.
 
Zakres prac obejmuje:
1. Dobór i dostawę 6szt. izolatorów ( 3szt. do wymiany i 3 szt. rezerwowe do następnego transformatora).
2. Wykonanie projektu doboru i wymiany izolatorów.
3. Wymianę 3szt. izolatorów między komorą trafo 110/6 kV i rozdzielnią wnętrzową 110kV (stacja transformatorowa pracuje w układzie H3 – dokumentacja budowlana i elektryczna do wglądu podczas wizji lokalnej) 
4. Wykonanie pomiarów pomontażowych i przygotowanie zgłoszenia do załączenia urządzeń przez Tauron Dystrybucja oraz oświadczenia o gotowości do załączenia.
5. Utylizację 3szt. wymontowanych izolatorów.
Termin realizacji prac:  do 7 tygodni. 
Dokładny termin realizacji prac jest uzależniony od możliwości odłączenia linii przez Dostawcę.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
-  posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać: 
1. Koszt dostawy 6szt. izolatorów.
2. Koszt wymiany 3szt. izolatorów.
3. Koszt utylizacji 3szt. wymontowanych izolatorów.
4. Opis sposobu doboru typu izolatora do wymiany za obecnie zabudowane – typu 1231.6-7521 produkcji NRD rok pr. 1975, nap. 110kV, prąd 630A (proponowany zamiennik powinien posiadać zacisk pomiarowy).
5. Opis technologii wykonania wymiany (czas wymiany, sprzęt jaki będzie używany do wymiany, zakres niezbędnych wyłączeń w rozdzielni 110kV).
6. Czas oczekiwania na dostawę izolatorów.
7. Warunki i termin płatności.
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław Jaworek tel. (32)  288 84 44 wew. 334, tel. kom. 512 403 457
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostawa i wymiana izolatorów 110 kV przepustowych stacyjnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29 lipca 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 

 

Polski
Dział: