Remont poszycia dachu i dna zbiornika kwasu V-2100 nr 19

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie remontu  poszycia dachu i dna zbiornika kwasu V-2100 nr 19.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT z Katowic.
 
Zakres prac:
1. Remont dachu – do wymiany jest ok. 3000kg blachy poszycia o grubości 4mm   w gatunku St3sx. Po zdjęciu poszycia ewentualny remont odtworzeniowy konstrukcji wsporczej dachu wg potrzeb. Wycena: przerób za 1000 kg.
2. Remont dna – wspawanie nakładkowo blachy w wymiarach 500x2000x16 gat. mat. St3sx.
3. Dokumentacja zatwierdzona przez UDT.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wymienionych blach w kolorze istniejącym zgodnie z technologią posiadaną przez HCM.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Termin realizacji prac: do 31 lipca 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać :
1. Koszt wykonania prac.
2.  Czas wykonania prac.
3.  Warunki i termin płatności.
4.  Warunki i czas trwania gwarancji.
5.  Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Grzegorz DUDEK kom. 512 403 430
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – remont poszycia dachu i dna zbiornika kwasu V-2100 nr 19” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 9 lipca 2014 r.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: