Przedłużenie belki jezdnej wciągnik elektryczny Q2T – ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Przedłużenia belki jezdnej wciągnik elektryczny Q2T – ORC  o nr rej. 840914737  wraz z przedłużeniem belki zwisu kablowego zasilającego wciągnik na wydz. ORC.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY ARMA POLSKA SP. Z O.O. Z GLIWIC.
 
Zakres wykonanych prac powinien obejmować:
1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej z obliczeniami belki jezdnej i odbojów wciągnika,  która musi zostać zatwierdzona przez UDT,
2. Wykonanie prac przedłużenia torowiska wciągnika (poprzez dodanie nowej belki jezdnej lub demontaż starej i montaż nowej o długości uwzględniającej wydłużenie),
3. Wykonanie prac przedłużenia belki zwisu kablowego zasilającego wciągnik (poprzez dodanie nowej belki lub demontaż starej i montaż nowej o długości uwzględniającej wydłużenie) wraz z wymiana i podłączeniem kabla zasilającego wciągnik na nowy o    długości odpowiedniej do przedłużenia.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu  potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca. 
Termin realizacji zadania: po podpisaniu zlecenia/umowy 
Termin wykonania będzie uzależniony od zatwierdzenia dokumentacji  wykonawczej przez UDT.
Protokół  odbioru będzie sporządzony po pozytywnym odbiorze prze UDT.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – przedłużenie belki jezdnej wciągnik elektryczny” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 18 lipca 2014r. godz. 1300.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania  bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: