Remont odtworzeniowy drogi koksowej północ – południe

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
  
Remontu odtworzeniowego drogi koksowej północ – południe
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy DOMAX z Boronowa.
 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1 
Przewidywany termin realizacji: sierpień 2014 r.
Wykonanie robót należy tak zorganizować by ruch kołowy odbywał się  wahadłowo jednym pasem.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac (kosztorys ofertowy, harmonogram realizacji robót). 
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438
PAN Tomasz MACHURA  tel. (32) 288 84 44 wew. 592, kom. 512 403 466
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont drogi koksowej północ - południe” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 lipca 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: