Wykonanie nawierzchni betonowej i odwodnienia placu manewrowego oraz drogi dojazdowej w rejonie Hali Namiarowi PSP

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie nawierzchni  betonowej i  odwodnienia placu manewrowego oraz drogi dojazdowej w rejonie  Hali Namiarowi PSP
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy FER-BUD z Miasteczka Śląskiego.
 
Zakres prac został zawarty w  Załączniku nr 1. 
Przewidywany termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014 r.  
Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która, powinna zawierać: 
1. Koszt wykonania całości prac (kosztorys ofertowy, harmonogram realizacji robót). 
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie nawierzchni betonowej odwodnienia placu manewrowego i drogi dojazdowej w rejonie Hali Namiarowi PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 25 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn
 
Dział: 
Załącznik: