Wyposażenia 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66).

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
 
Wyposażenia 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy APATOR CONTROL z Torunia.
 
Zakres prac:
1. Wyposażenie 2 pól istniejącej rozdzielni „RO 41” 230/400V odpływ nr 7/I i nr 7/II zasilających stację RO 41.2 
2. Dobór aparatury zgodnie z potrzebami stacji RO 41.2 m.in.
- wyłącznik SENTRON 3VL400 w wersji wysuwnej z elektronicznym wyzwalaczem ETU-10,
- miernik parametrów sieci N-10,
- licznik energii elektrycznej,
      - odpowiednie oszynowanie z przyłączem kabla 4x150mm2,
- przekładniki prądowe 300/5 A/A.
3. Przystosowanie drzwi czołowych pola do zabudowanej aparatury.
4. Opracowanie projektu technicznego.
5. Zabudowa oraz uruchomienie dostarczonej aparatury.
6. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
Termin realizacji prac: lipiec/sierpień 2014r. Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Projekt RO 41.2 do wglądu podczas  wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Kosztorys wykonawczy.
3. Czas realizacji całości prac.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, tel. kom. 512 403 457.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wyposażenie 2 pól rozdzielni 230/400V AC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: