Remont czerpaka dwułupinowego typ DCU 106 wyk. B suwnic nr 1 i 2 Q = 5T na Wydz. PSK (magazyn odpadów).

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu czerpaka dwułupinowego typ DCU 106 wyk. B suwnic nr 1 i 2 Q = 5T na Wydz. PSK (magazyn odpadów) 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PUH Lidia Nikiel z Sosnowca.
 
Zakres prac:
1. Wykonanie remontu czerpaka 106 DCU (określenie zakresu remontu po wizji lokalnej czerpaka oraz ustaleniu i jego akceptacji przez  kierownictwo Wydz. MM oraz inspektora ds. suwnic)
2. Wykonanie dokumentacji remontowej chwytaka 106 DCU wyk B, która zostanie zatwierdzona przez właściwy UDT.
3. Transport czerpaka „z” i „do” siedziby Zamawiającego.
Warunkiem odebrania prac będzie odbiór czerpaka przez UDT.
Termin realizacji prac: do 15 września 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki o czas trwania gwarancji
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – remont czerpaka dwułupinowego typ DCU 106” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29 lipca 2014 r.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Polski
Dział: