Prace remontowe na węźle absorpcyjnym

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Prac remontowych na węźle absorpcyjnym.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1
Termin realizacji prac: sierpień – wrzesień 2014 r.
Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac  (oddzielnie dla każdego punktu zakresu).
2. Czas wykonania prac (oddzielnie dla każdego punktu zakresu).
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Prace remontowe na węźle absorpcyjnym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie  prawo do:
 -  swobodnego wybory oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: