Remont podestów na węźle płuczącym.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Remont podestów na węźle płuczącym.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY "REMUR-RUDNIKI" Z RUDNIK.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Ryszard Kuśmierski  tel. 32 / 288 84 44 wew. 542. 
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 21.07.2014r. ; 23.07.2014r. w godz. 8:00  i  11:00 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont podestów na węźle płuczącym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 25 lipca 2014 r. godz. 14:00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: