Wymiana ram zestawów rolek podpierających wywrotnicę wagonową.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: wymiany ram zestawów rolek podpierających wywrotnicę wagonową.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA z Miastecz Śląskiego.
Zakres prac stanowi: wymiana ram: ceownik 260 x 6000 - 1kpl.
Prace należy wykonać w terminie od 29.07.2014 do 8.08.2014 ze względu na przerwę w dostawie koksu.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Wiesław CICHOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wymiana ram zestawów rolek podpierających wywrotnicę wagonową.
” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 29 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: