Naprawa płaszcza żelbetowego reaktora nr 1 Neutralizacji Ścieków Kwaśnych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Naprawy płaszcza żelbetowego reaktora nr 1 Neutralizacji Ścieków Kwaśnych.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.08.2014R.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
W zbiorniku magazynowane są ścieki kwaśne.
Średnica reaktora : ~ 8m.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Opis technologii naprawy płaszcza żelbetowego.
2.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
3.Czas realizacji prac.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Warunki i termin płatności.
6.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Mirosław Bichalski tel. 32 / 288 84 44 wew. 850.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Naprawa płaszcza żelbetowego reaktora nr 1 Neutralizacji Ścieków Kwaśnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 4 sierpnia  2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: