Remont transformatorów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
 
1.Remontu transformatora 6/0,5 kV 1000 kVA typu TONB 1000/10 rok prod. 1967.
(w czasie badania termowizyjnego stwierdzono podwyższoną temperaturę izolatora i zacisku „c”).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy EL-SAB Sp. z o.o. z Częstochowy.
Zakres remontu obejmuje :
Wariant 1( przegląd ).
 - demontaż transformatora ,
 - naprawa opisanej usterki ( podwyższona temperatura), 
 - badanie wstępne przed remontowe ( ocena stanu technicznego transformatora ),
 - wypompowanie oleju z kadzi,
 - badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony  pełnym raport z badań, 
 - wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy, 
 - mycie i suszenie części aktywnej transformatora,
 - izolowanie połączeń i końcówek,  
 - przegląd przełącznika zaczepów,
 - wykonanie nowych uszczelek i ich wymiana, 
 - przegląd wskaźnika oleju,
 - przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym, 
 - napełnienie kadzi olejem,   
 - montaż transformatora ,
 - malowanie zewnętrzne transformatora ,
 - pomiary elektryczne końcowe,
 - sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia  z badaniem termowizyjnym),
- sprawdzenie i konserwacja przekaźnika gazowo podmuchowego.
 
Wariant 2 ( remont kapitalny ).
- demontaż transformatora , 
- naprawa opisanej usterki ( podwyższona temperatura), 
- badanie wstępne przed remontowe ( ocena stanu technicznego transformatora ),
 - wypompowanie oleju z kadzi,
 - badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony pełnym raport z badań, 
 - wymiana uzwojeń DN i GN na trzech kolumnach,
 - wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy, 
 - mycie i suszenie części aktywnej transformatora,
 - izolowanie połączeń i końcówek,  
 - przegląd przełącznika zaczepów,
 - wykonanie nowych uszczelek i ich wymiana, 
 - przegląd wskaźnika oleju,
 - przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym, 
 - napełnienie kadzi olejem,   
 - montaż transformatora ,
 - malowanie zewnętrzne transformatora ,
 - pomiary elektryczne końcowe,
 - sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia  z badaniem termowizyjnym),
 - sprawdzenie i konserwacja przekaźnika gazowo podmuchowego.
 
2.Remont transformatora 6/0,5 kV 1600 kVA typu TAOa 1600/15 nr fabr. 251063, rok prod. 1977.
(w czasie badania termowizyjnego stwierdzono podwyższoną temperaturę izolatora  i zacisku „b”).
 
Zakres remontu obejmuje :
Wariant 1( przegląd ).
-demontaż transformatora ,                                                                                                        
- naprawa opisanej usterki ( podwyższona temperatura),  
- badanie wstępne przed remontowe ( ocena stanu technicznego transformatora ),
- wypompowanie oleju z kadzi,
- badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony  pełnym raport z badań, 
- wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy, 
- mycie i suszenie części aktywnej transformatora,
- izolowanie połączeń i końcówek,  
- przegląd przełącznika zaczepów,
- wykonanie nowych uszczelek i ich wymiana, 
- przegląd wskaźnika oleju,
- przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym, 
- napełnienie kadzi olejem,   
- montaż transformatora ,
- malowanie zewnętrzne transformatora ,
- pomiary elektryczne końcowe,
- sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia  z badaniem termowizyjnym),
- sprawdzenie i konserwacja przekaźnika gazowo podmuchowego.
 
Wariant 2 ( remont kapitalny ).
- demontaż transformatora, 
- naprawa opisanej usterki ( podwyższona temperatura),  
- badanie wstępne przed remontowe ( ocena stanu technicznego transformatora ),
- wypompowanie oleju z kadzi,
- badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony pełnym raport z badań, 
- wymiana uzwojeń DN i GN na trzech kolumnach,
- wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy, 
- mycie i suszenie części aktywnej transformatora,
- izolowanie połączeń i końcówek,  
- przegląd przełącznika zaczepów,
- wykonanie nowych uszczelek i ich wymiana, 
- przegląd wskaźnika oleju,
- przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym, 
- napełnienie kadzi olejem,   
- montaż transformatora ,
- malowanie zewnętrzne transformatora ,
- pomiary elektryczne końcowe,
- sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia  z badaniem termowizyjnym),
- sprawdzenie i konserwacja przekaźnika gazowo podmuchowego.
 
Termin realizacji prac: do dnia 30.11.2014r. 
Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne typy transformatorów oraz warianty remontu.
2.Czas realizacji prac w rozbiciu na poszczególne typy transformatorów oraz warianty remontu.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, tel. kom. 512 403 457 oraz Pan Tadeusz MAZUR tel. wew. 800, tel. kom. 512403442. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont transformatorów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 4 września 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: