Remont osadnika pięciokomorowego na Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Remont osadnika pięciokomorowego na Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej (remont II i III komory wraz z przylegającymi kanałami).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy DRABEX z Bielska - Białej.
 
Zakres prac:
1.Czyszczenie zbiornika z pozostałych osadów.
2.Wykonanie czyszczenia strumieniowego (piaskowanie) ścian zbiorników.
3.Naprawa uszkodzonych elementów betonowych zbiorników.
4.Wykonanie szczelnej dylatacji poprzecznej zbiorników.
5.Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji betonowych powłokami chemoodpornymi  z uwzględnieniem wartości pH składowanych osadów w przedziale  5 -12.
Termin realizacji (uzależniony od warunków technologicznych na zakładowej oczyszczalni ścieków): wrzesień – listopad 2014r.
Dokładny termin remontu zostanie uzgodniony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Szczegółowy skład chemiczny osadów dostępny do wglądu podczas wizji lokalnej.
Zbiorniki są zagłębione w ziemi i posiadają konstrukcję  betonową otwartą.
Wymiary jednego zbiornika 5m*29m i głębokość 3m.
Wykonawca zabezpieczy pozostałe zbiorniki przez zanieczyszczeniami powstającymi podczas remontu.
Wykonawca uwzględni istniejące wycieki wód gruntowych, a w szczególności w dolnej części zbiornika.
Wymagany 5 letni okres gwarancji. 
Przed opracowaniem oferty, niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z budową i stanem technicznym zbiorników.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac (oddzielne kosztorysy dla  II i III zbiornika). 
2. Opis proponowanej technologii naprawy zbiorników.
3. Czas wykonania całości prac.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont osadnika pięciokomorowego na Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 16 września 2014r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie 
Zastrzegamy sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru oferty,
 - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: