Dobór, dostawa i montaż sprężarki śrubowej dla Wydziału MGW w HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Dobór, dostawę i montaż sprężarki śrubowej dla Wydziału MGW w HCM S.A.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy KAESER KOMPRESSOREN z Warszawy.
Zakres prac obejmuje:
Dobór, dostawę i montaż sprężarki śrubowej o parametrach 6-8 bar/500V.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczna jest wizja lokalna podczas, której należy dokonać pomiarów zużycia ilości sprężonego powietrza w celu poprawnego doboru sprężarki.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 288 84 44 wew. 462, tel. kom. 512403452.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dobór, dostawa i montaż sprężarki śrubowej dla Wydziału MGW w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 16 września 2014 r. godz. 14.00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: