Wykonanie projektu naprawczego konstrukcji nośnej pod kondensatorem

Polski
Huta Cynku „miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie projektu naprawczego konstrukcji nośnej pod kondensatorem.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
 
Zakres prac obejmuje :
Przygotowanie projektu naprawczego konstrukcji nośnej pod w skład którego będą  wchodzić :
1. Obliczenia.
2. Dokumentacja rysunkowa.
3. Dobór materiałów hutniczych koniecznych do przeprowadzenia naprawy.
4. Technologia wykonania remontu.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celu zapoznania się z miejscem i pełnym zakresem prac.
Termin wykonania projektu naprawczego : 30.01.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
• Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502590953.
• Pan Wiesław Cichoń tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512403392.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu naprawczego konstrukcji nośnej pod kondensatorem” należy złożyć w siedzibie   Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 września 2014 r.   godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie  
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Załącznik : Dokumentacja techniczna i fotograficzna istniejącej konstrukcji.
 
Dział: